Thêm sửa xóa thông tin vào list trong visual basic

Hôm nay chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu cơ bản về Visual basic nhé. Bài hôm nay sẽ lấy vd về list, combo để các bạn hiểu hơn về nó nhé.

Đề bài: Tạo form như trong hình và có thể thực hiện thêm, sửa, xóa thông tin vào danh sách list và combo.

Kết quả:

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

Thêm sửa xóa thông tin

Thêm sửa xóa thông tin


Hướng dẫn:

Để làm được bài trên thì cần biết sử dụng button, combo, list…

1. Ta cần cho các nút như XÓA, SỬA không được hoạt động khi chưa chọn các list

Private Sub Form_Load()
Command3.Enabled = False
Command2.Enabled = False
End Sub

2. Trước tiên ta đi làm cho nút “Thêm”

ý tưởng: Để làm được nút thêm ta chỉ cần hiểu đơn giản là khi ấn vào nút thêm thì combo1 sẽ thêm 1 list nữa với nội dung text1.text và list1 sẽ thêm list nữa với nội dung là text2.text. Thêm điều kiện là các trường text1.text và text2.text phải được điền nội dung

Code:

Private Sub Command1_Click()
If (Text1.Text <> "" And Text2.Text <> "") Then
Combo1.AddItem Text1.Text
List1.AddItem Text2.Text
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Else
MsgBox "Ban hay dien day du thong tin", vbOKOnly + vbCritical, "Thong bao"
End If
End Sub

3. Viết code cho nút “Sửa”

Nút sửa được phép ấn khi người dùng đã chọn list trong danh sách. khi sửa thì ta phải chú ý là thứ tự của list không được thay đổi. nghĩa là chỉ sửa nội dung mà thôi
CODE:

Private Sub Command2_Click()
Dim n As Integer
Dim m As Integer
n = Combo1.ListIndex
m = List1.ListIndex
Combo1.RemoveItem n
List1.RemoveItem m
Combo1.AddItem Text1.Text, n
List1.AddItem Text2.Text, m
Combo1.ListIndex = n
List1.ListIndex = m
End Sub

4. Code cho nút “xóa”

Nút xóa cũng được cho phép khi người dùng ấn chọn list trong danh sách. ta dùng hàm .RemoveItem

CODE

Private Sub Command3_Click()
Combo1.RemoveItem Combo1.ListIndex
List1.RemoveItem List1.ListIndex
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Command3.Enabled = False
End Sub

Thế là ta đã xong ^^

Download về tham khảo

Chúc các bạn thành công^^

3.7/5 - (3 votes)
Từ khóa: , , ,
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x