Tổng các số từ 1 đến N và trung bình cộng các số lẻ trong vb6

Đề bài:

Nhập số N tính tổng từ 1 đến n và tính trung bình cộng các số lẻ từ 1 đến N

Kết quả:

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

Tổng các số từ 1 đến N và trung bình cộng các số lẻ

Tổng các số từ 1 đến N và trung bình cộng các số lẻ

CODE

Private Sub Label6_Click()
Dim theWeb As String
theWeb = "https://levantoan.com"
Call Shell("explorer.exe " & theWeb, vbNormalFocus)
End Sub
Private Sub Text1_Change()
Dim n As Integer
Dim kq As Double
Dim kq2 As Double
n = Val(Text1.Text)
For i = 1 To n
kq = kq + i
If i Mod 2 <> 0 Then
kq2 = kq2 + i
so = so + 1
End If
Next
Label4.Caption = Str(kq)
If (so <> 0) Then
Label5.Caption = Str(kq2 / so)
Else
Label5.Caption = 0
End If
End Sub

Code Visual Basic

Download về tham khảo

5/5 - (1 vote)
Từ khóa:
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x