Tổng các số từ 1 đến N và trung bình cộng các số lẻ trong vb6

Đề bài:

Nhập số N tính tổng từ 1 đến n và tính trung bình cộng các số lẻ từ 1 đến N

Kết quả:

Tổng các số từ 1 đến N và trung bình cộng các số lẻ

Tổng các số từ 1 đến N và trung bình cộng các số lẻ

CODE

Private Sub Label6_Click()
Dim theWeb As String
theWeb = "https://levantoan.com"
Call Shell("explorer.exe " & theWeb, vbNormalFocus)
End Sub
Private Sub Text1_Change()
Dim n As Integer
Dim kq As Double
Dim kq2 As Double
n = Val(Text1.Text)
For i = 1 To n
kq = kq + i
If i Mod 2 <> 0 Then
kq2 = kq2 + i
so = so + 1
End If
Next
Label4.Caption = Str(kq)
If (so <> 0) Then
Label5.Caption = Str(kq2 / so)
Else
Label5.Caption = 0
End If
End Sub

Code Visual Basic

Download về tham khảo

5/5 - (1 vote)
Từ khóa:
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x