Tính tổng từ 1 đến n trong visual basic

Đề bài: Yêu cầu tính tổng từ 1 đến số n nhập từ bàn phím

Yêu cầu: Để làm được bài này thì bạn nên xem lại bài vòng For trong visual basic để hiểu rõ hơn

Tính tổng từ 1 đến n

Tính tổng từ 1 đến n

CODE:

Dim a As Integer
a = Val(Text1.Text)
For i = 1 To a
kq = i + kq
Next
Label2.Caption = kq

Download: Tham khảo thêm tính tổng từ 1 đến n bằng visual basic

Chúc các bạn thành công ^^

5/5 - (1 vote)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x