Tạo Form đăng nhập bằng vb6

Đề bài:

Tạo form đăng nhập như hình bên dưới. Khi người dùng nhập user là “admin” và pass là “123456” thì cho hiện form2 còn không thì báo lỗi vào nhập lại.

Hình ảnh chương trình:

Form đăng nhập bằng visual basic

Form đăng nhập bằng visual basic

Lập trình Form đăng nhập bằng visual basic

Đoạn code chính của chương trình nằm trong nút đăng nhập của chúng ta. Và code của nút đăng nhập như sau

If Text1.Text = "admin" And Text2.Text = "123456" Then
Form1.Hide ' Ẩn form 1
Form2.Show 'Hiện form 2
Text2.Text = "" ' Cho mật khẩu bằng rỗng để khi logout sẽ xóa trắng mật khẩu
ElseIf Text1.Text = "admin" And Text2.Text <> "123456" Then
MsgBox "Sai password", vbOKOnly + vbCritical, "Thong bao!" ' Thông báo khi đúng user mà sai pass
ElseIf Text1.Text <> "admin" Then
MsgBox "Sai User", vbOKOnly + vbCritical, "Thong bao!" 'Thông báo khi sai user, pass ko cần để ý đúng hay không?
End If

Trên đây là đoạn code chính giúp chúng ta có thể tạo ra form đăng nhập.

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

Chú ý tạo ký tự * khi gõ mật khẩu.

  1. Click vào ô text muốn hiện ký tự sao (ở đây mình là ô mật khẩu)
  2. Thay đổi trường PasswordChar thành ký tự * (Hoặc ký tự nào bạn muốn)
Form đăng nhập bằng visual basic

Form đăng nhập bằng visual basic

Download code visual basic

Form đăng nhập bằng vb6

Chúc các bạn thành công ^^

5/5 - (2 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x