Các ước chẵn, các ước lẻ trong VB

Yêu cầu: Tìm các ước chẵn, các ước lẻ từ 1 đến N (N nhập từ bàn phím)

Mô phỏng:

Các ước chẵn, các ước lẻ

Các ước chẵn, các ước lẻ

CODE:

Private Sub Command1_Click()
Label3.Caption = ""
Dim N As Double
N = Abs(Val(Text1.Text))
If N = 0 Then
Label3.Caption = "Mçi sè nguyªn ®Òu lµ ­íc cña 0"
Else
 For i = 1 To N
 If i Mod 2 = 0 Then
 If N Mod i = 0 Then
 Label3.Caption = Label3.Caption + Str(i)
 End If
 End If
 Next
End If
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Label3.Caption = ""
Dim N As Double
N = Abs(Val(Text1.Text))
If N = 0 Then
Label3.Caption = "Mçi sè nguyªn ®Òu lµ ­íc cña 0"
Else
 For i = 1 To N
 If i Mod 2 <> 0 Then
 If N Mod i = 0 Then
 Label3.Caption = Label3.Caption + Str(i)
 End If
 End If
 Next
End If
End Sub
Private Sub Label4_Click()
Dim theWeb As String
theWeb = "https://levantoan.com"
Call Shell("explorer.exe " & theWeb, vbNormalFocus)
End Sub

Code Visual basic

Download về tham khảo
Chúc các bạn thành công ^^

5/5 - (2 votes)
Từ khóa: , ,
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x