Gửi file .txt giữa 2 máy tính qua cổng COM

Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về 1 cách gửi file .txt giữa 2 máy tính sử qua COM. Để làm được việc này trước tiên chúng ta cần biết thêm về:

  1. CommonDialog – Mở và Lưu file
  2. Sử dụng COM cài đặt COM
  3. Truyền nhận dữ liệu qua COM

Để bài:

Tạo giao diện trên vb6, Với chức năng có thể gửi File .txt qua COM

Gửi file txt giữa 2 máy tính

Gửi file txt giữa 2 máy tính


Ý tưởng:

Ý tưởng của mình như sau: Mình sẽ mở file rồi lưu nội dung file vào text1.text rồi gửi file text1.text kèm theo “@#$%” ở trước nội dung muốn gửi để làm biến, biến này có tác dụng cho bên kia phát hiện ra là đã nhận được 1 file và hỏi xem có muốn lưu file hay không? Khi mà chấp nhận lưu file thì sẽ xuất hiện 1 hộp thoại giúp ta có thể lưu file dưới dạng .txt

Code mở file và gửi file như sau:

Dim f As Integer
On Error GoTo OpenErr
CommonDialog1.ShowOpen 'Mo hop thoai mo file
FileName = CommonDialog1.FileName 'Duon dan toi file mo
f = FreeFile 'Chi so cua tep tin
Text1.Text = ""
Open FileName For Input As f
Do While Not EOF(f) 'EOF Kiem tra xem da mo het file chua
 Line Input #f, contentFile 'Doc tung dong cua file
 Text1.Text = Text1.Text + contentFile + vbCrLf
Loop
If MsgBox("Ban co muon gui file khong?", vbOKCancel + vbQuestion, "Gui File") = vbOK Then
 send ("@#$%" & Text1.Text)
 End If
Close f 'Dong file da mo
Exit Sub
OpenErr:
 Select Case Err
 Case 62
 MsgBox "File rong"
 Case 75
 Close f
 Exit Sub
 Case Else
 MsgBox "Loi. " & Err & " : " & Error
 End Select
Exit Sub

Hàm gửi file qua COM

Sub send(buffer As String)
If MSComm1.PortOpen = True Then
 MSComm1.Output = buffer 'Gui ky tu ra COM
End If
End Sub

Hàm Nhận file

Private Sub MSComm1_OnComm()
If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then
fileNhan = MSComm1.Input
If Left(fileNhan, 4) = "@#$%" Then
 SaveFile
End If
End If
End Sub
Sub SaveFile()
If MsgBox("Ban duoc gui 1 file. ban co muon nhan khong?", vbOKCancel + vbQuestion, "Nhan File") = vbOK Then
 Dim t As Integer
 FileSave = Mid(fileNhan, 5) 'Lay tu vi tri thu 5 cua chuoi nhan dc den het (Vi chuoi nhan dc co them bien @#$%)
 On Error GoTo SaveErr1
 CommonDialog1.ShowSave 'Mo hop thoai de Save file
 t = FreeFile
 On Error GoTo SaveErr2
 FileNameSave = CommonDialog1.FileName
 Open FileNameSave For Output As t
 Text1.Text = FileSave
 Print #t, FileSave
 Close t
 Exit Sub
SaveErr2:
 If (MsgBox("Chua luu file", vbCritical + vbOKCancel, "Thong bao") = vbOK) Then
 Close t
 Exit Sub
 Else
 SaveFile
 End If
SaveErr1:
 Exit Sub
End If
End Sub

Download Code

Bạn có thể download về tham khảo code Gửi File .txt giữa 2 máy tính qua COM

Chúc các bạn thành công ^^

 

3/5 - (2 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x