Gửi file .txt giữa 2 máy tính qua cổng COM

Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về 1 cách gửi file .txt giữa 2 máy tính sử qua COM. Để làm được việc này trước tiên chúng ta cần biết thêm về:

  1. CommonDialog – Mở và Lưu file
  2. Sử dụng COM cài đặt COM
  3. Truyền nhận dữ liệu qua COM

Để bài:

Tạo giao diện trên vb6, Với chức năng có thể gửi File .txt qua COM

Gửi file txt giữa 2 máy tính

Gửi file txt giữa 2 máy tính


Ý tưởng:

Ý tưởng của mình như sau: Mình sẽ mở file rồi lưu nội dung file vào text1.text rồi gửi file text1.text kèm theo “@#$%” ở trước nội dung muốn gửi để làm biến, biến này có tác dụng cho bên kia phát hiện ra là đã nhận được 1 file và hỏi xem có muốn lưu file hay không? Khi mà chấp nhận lưu file thì sẽ xuất hiện 1 hộp thoại giúp ta có thể lưu file dưới dạng .txt

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

Code mở file và gửi file như sau:

Dim f As Integer
On Error GoTo OpenErr
CommonDialog1.ShowOpen 'Mo hop thoai mo file
FileName = CommonDialog1.FileName 'Duon dan toi file mo
f = FreeFile 'Chi so cua tep tin
Text1.Text = ""
Open FileName For Input As f
Do While Not EOF(f) 'EOF Kiem tra xem da mo het file chua
 Line Input #f, contentFile 'Doc tung dong cua file
 Text1.Text = Text1.Text + contentFile + vbCrLf
Loop
If MsgBox("Ban co muon gui file khong?", vbOKCancel + vbQuestion, "Gui File") = vbOK Then
 send ("@#$%" & Text1.Text)
 End If
Close f 'Dong file da mo
Exit Sub
OpenErr:
 Select Case Err
 Case 62
 MsgBox "File rong"
 Case 75
 Close f
 Exit Sub
 Case Else
 MsgBox "Loi. " & Err & " : " & Error
 End Select
Exit Sub

Hàm gửi file qua COM

Sub send(buffer As String)
If MSComm1.PortOpen = True Then
 MSComm1.Output = buffer 'Gui ky tu ra COM
End If
End Sub

Hàm Nhận file

Private Sub MSComm1_OnComm()
If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then
fileNhan = MSComm1.Input
If Left(fileNhan, 4) = "@#$%" Then
 SaveFile
End If
End If
End Sub
Sub SaveFile()
If MsgBox("Ban duoc gui 1 file. ban co muon nhan khong?", vbOKCancel + vbQuestion, "Nhan File") = vbOK Then
 Dim t As Integer
 FileSave = Mid(fileNhan, 5) 'Lay tu vi tri thu 5 cua chuoi nhan dc den het (Vi chuoi nhan dc co them bien @#$%)
 On Error GoTo SaveErr1
 CommonDialog1.ShowSave 'Mo hop thoai de Save file
 t = FreeFile
 On Error GoTo SaveErr2
 FileNameSave = CommonDialog1.FileName
 Open FileNameSave For Output As t
 Text1.Text = FileSave
 Print #t, FileSave
 Close t
 Exit Sub
SaveErr2:
 If (MsgBox("Chua luu file", vbCritical + vbOKCancel, "Thong bao") = vbOK) Then
 Close t
 Exit Sub
 Else
 SaveFile
 End If
SaveErr1:
 Exit Sub
End If
End Sub

Download Code

Bạn có thể download về tham khảo code Gửi File .txt giữa 2 máy tính qua COM

Chúc các bạn thành công ^^

 

3/5 - (2 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x