Tìm max, min của 3 số bằng visual basic

Hôm nay tiếp tục làm bài tìm max min nhỉ? ^^

Đề bài: Tìm số lớn nhất và nhỏ nhất trong 3 số nhập từ bàn phím.

Kết quả:

Tìm max, min của 3 số

Tìm max, min của 3 số

Để làm được bài này thì các bạn phải biết về câu lệnh if … then. để biết thêm về câu lệnh if … then thi chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhé

Câu lệnh: if … then

cú pháp:

If <điều kiện> Then
<dòng lệnh>
End If

Câu lệnh:  if… then else

cú pháp:

If <điều kiện 1> Then
<khối lệnh 1>
ElseIf <điều kiện 2> Then
<Khối lênh 2>
.....
Else
<Khối lệnh n>
End If

Và rồi bạn bắt tay vào làm thôi….

Download: Tham khảo tìm max min của 3 số bằng visual basic

Chúc bạn thành công^^

5/5 - (1 vote)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x