Thêm cổng COM vào visual basic (vb)

Các bạn ơi! TINO HOST đang giảm 51% Unlimited Hosting chỉ còn 39k/tháng thôi nha. Hosting KHÔNG GIỚI HẠN nha
Chi tiết Về Tino Host tại đây
Chi tiết giá Hosting tại đây

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm cổng COM vào visual basic 6.

Nếu bạn dùng máy tính để bàn thì đã có sẵn cổng COM rồi. CÒn bạn nào dùng LAPTOP thì cần cài đặt phần mềm COM ảo để sử dụng sau này nha. Phần mềm COM ảo tại đây.

OK…. bây giờ chúng ta bắt tay vào làm nha. Để thêm COM vào Vb bạn làm theo các bước trong hình sau là được.

Bước 1: 

Thêm cổng COM vào visual basic

Thêm cổng COM vào visual basic

Bước 2:

Thêm cổng COM vào visual basic

Thêm cổng COM vào visual basic

Bước 3: Chèn vào form

Thêm cổng COM vào visual basic

Thêm cổng COM vào visual basic

Bước 4: bắt đầu cài đặt và sử dụng thôi ^^

để cài đặt được COM thì ta cho đoạn code sau vào hàm Form_Load()


On Error GoTo loiOpen
With MSComm1
.CommPort = 1 'Cong COM mà bạn muốn dùng
.Settings = "9600,N,8,1"
.RThreshold = 1
.SThreshold = 1
.InputLen = 50 ' Do dai ky tu co the truyen
.InputMode = 0
If MSComm1.PortOpen = False Then
MSComm1.PortOpen = True
End If
End With
Exit Sub
loiOpen:
MsgBox "Cong COM 2 da duoc su dung." + vbCrLf + "Hay tat ung dung sd cong COM2 di", vbOKOnly + vbCritical, "Thong bao"
End
End Sub

Một số chú ý trong hàm:

  • Mscomm1: là tên của cổng COM mà bạn dùng
  • InputLen: độ dài có thể truyền đi
  • SThreshold: cho phép truyền hay không? =1 là cho truyền, =0 là không cho truyền
  • RThreshold: cho phép nhận hay không? =1 là cho nhận, =0 là không ch0 nhận
  • hàm On Error GoTo loiOpen là để khi nào có lỗi sẽ thông báo ra và Exit form ^^

Chúc các bạn thành công ^^

Các bạn ơi! TINO HOST đang giảm 51% Unlimited Hosting chỉ còn 39k/tháng thôi nha. Hosting KHÔNG GIỚI HẠN nha
Chi tiết Về Tino Host tại đây
Chi tiết giá Hosting tại đây
  • Bình luận
Hosting nên dùng cho WordPress tại Việt Nam
Nhắn tin cho tôi 0965.419.096
Sản phẩm nổi bật của Toản
x