Cắt bớt khoảng trắng trong chỗi bằng visual basic

Đề bài: Ví dụ ta có chuỗi như sau “Lê Văn             Toản” và chuyển thành “Lê Văn Toản”?

Mô phỏng:

Cắt bớt khoảng trắng trong chỗi

Cắt bớt khoảng trắng trong chỗi


Kiến thức cần biết: 

Để làm được bài này thì chắc là có rất nhiều cách khác nhau. còn ở bài này thì mình sẽ làm với hàm MID trong vb nhé ^^

Vậy chúng ta cùng đi tìm hiểu hàm Mid nhé?

Hàm Mid là trích chuỗi con từ chuỗi gốc.

Cấu trúc: Mid(String, Start As Long, [length])

Trong đó: String: là chuỗi ban đầu của ta

   Start: là vị trí bắt đầu

  [length]: là độ dài chuỗi con muốn cắt, Nếu để trongod thì sẽ lấy tất cả các ký tự từ start đến hết

Ví dụ cho hàm MID:

Text1.Text = Mid(“levantoan.com”,6,4) => Text1.text = toan

Text1.Text = Mid(“levantoan.com”,6) => Text1.text = toan.com

Ok thế là các bạn hiểu về hàm Mid rồi nhỉ ^^

Áp dụng hàm Mid vào bài của chúng ta nhé

ý tưởng: Nếu cứ 2 khoảng trống liền nhau thì ko in ra kết quả. ngược lại thì in ra ^^

Code:

Private Sub Command1_Click()
Label3.Caption = "" 'Để mỗi lần ấn sẽ xóa chuỗi trước đó đi
Dim chuoi As String
chuoi = Text1.Text
dodai = Len(chuoi)
For i = 1 To dodai
If Mid(chuoi, i, 2) = " " Then
kt = kt + 1
End If
If kt < 1 Then
Label3.Caption = Label3.Caption + Mid(chuoi, i, 1)
End If
kt = 0
Next
End Sub

Download về tham khảo

Chúc các bạn thành công!

2/5 - (4 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x