Tìm Max, Min, UCLN của 2 số nguyên bằng visual basic

Đề bài: Nhập vào 2 số nguyên rồi tìm max, min và UCLN của 2 số đó

Kết quả:

Tìm Max, Min, UCLN của 2 số nguyên

Tìm Max, Min, UCLN của 2 số nguyên

Để bắt đầu làm bài này ta đi tìm hiểu UCLN là gì đã nhé? (Tham khảo)

Tóm tắt lại thì ta có các điều kiện như sau:

  • Nếu 2 số (a và b) đều bằng 0 thì chúng không có UCLN
  • Nếu 1 trong 2 số =0 thì UCLN bằng trị tuyệt đối của số khác 0 (hay bằng tổng trị tuyệt đối của 2 số đó)
  • nếu 2 số đều khác 0 thì ta giải theo Euclid

Giải thuật Euclid trong Visual basic như sau:

Private Sub timUCLN(soA As Integer, soB As Integer)
a = Abs(soA)
b = Abs(soB)
If (a = 0 And b = 0) Then
Label8.Caption = "khong co UCLN"
ElseIf (a = 0 Or b = 0) Then
 Label8.Caption = a + b
Else
Do While (a <> b)
 If (a > b) Then
 a = a - b
 Else
 b = b - a
 End If
Loop
Label8.Caption = a
End If
End Sub

Download: Tìm max, min, UCLN trong visual basic

Chúc các bạn thành công^^

4.5/5 - (2 votes)
Từ khóa: , , , ,
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x