Chèn url vào form visual basic

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn chèn link web, url vào form của vb6 nhé

Chèn url vào form vb6

Chèn url vào form vb6

Bước 1: Bạn tạo một button hay bất cứ thành phần nào bạn muốn chèn link

Bước 2: Thêm đoạn code này vào hàm Click của nó

Dim theWebSite As String
theWebSite = "https://levantoan.com"
Call Shell("explorer.exe " & theWebSite, vbNormalFocus)

Thế là ok rồi đó hihi

Chúc các bạn thành công^^
Sản phẩm: Down tại đây

5/5 - (1 vote)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x