Thêm field confirm email trong trang checkout của woocommerce

Code dưới đây sẽ giúp các bạn thêm field xác nhận email trong trang checkout của woocommerce mà không cần dùng plugin.

Nếu bạn nào thích dùng plugin thì dùng plugin này WooCommerce Email Validation

add_confirm_email_to_woocommerce

Thêm Confirm Email

Thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme đang sử dụng:

/*Xác nhận Email khi checkout*/
// Add second email address field to checkout
add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'add_checkout_field' );
function add_checkout_field( $fields = array() ) {
 $fields['billing']['billing_email-2'] = array(
 'label' => __( 'Confirm Email Address', 'wc_emailvalidation' ),
 'placeholder' => _x( 'Email Address', 'placeholder', 'wc_emailvalidation' ),
 'required' => true,
 'class' => apply_filters( 'woocommerce_confirm_email_field_class', array( 'form-row-first' ) ),
 'clear' => true,
 'validate' => array( 'email' ),
 );
 return $fields;
}
// Add default value to second email address field (for WC 2.2+)
add_filter( 'default_checkout_billing_email-2', 'default_field_value' , 10, 2 );
function default_field_value( $value = null, $field = 'billing_email-2' ) {
 if ( is_user_logged_in() ) {
 global $current_user;
 $value = $current_user->user_email;
 }
 return $value;
}
// Ensure email addresses match
add_filter( 'woocommerce_process_checkout_field_billing_email-2' , 'validate_email_address' );
function validate_email_address( $confirm_email = '' ) {
 global $woocommerce;
 $billing_email = $woocommerce->checkout->posted['billing_email'];
 if( strtolower( $confirm_email ) != strtolower( $billing_email ) ) {
 $notice = sprintf( __( '%1$sEmail addresses%2$s do not match.' , 'wc_emailvalidation' ) , '<strong>' , '</strong>' );
 if ( version_compare( WC_VERSION, '2.3', '<' ) ) {
 $woocommerce->add_error( $notice );
 } else {
 wc_add_notice( $notice, 'error' );
 }
 }
 return $confirm_email;
} 

Chúc các bạn thành công !

 

5/5 - (1 vote)
Từ khóa: , ,
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x