Hướng dẫn thay đổi cách hiển thị giảm giá bắt mắt người xem trong Woocommerce

Cập nhật lần cuối 06/08/2019 by trong WordPress vào 19/07/2019 có 8542 Views

Code dưới đây giúp bạn thay đổi cách hiển thị giảm giá một cách bắt mắt người xem. Gây ấn tượng và đầy đủ thông tin khách cần biết.

Các bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào functions.php của theme đang kích hoạt là được. Chú ý là code đã bao gồm css nếu không thích dạng này thì các bác tự thay css nha 🙂

/*Sale price by devvn - levantoan.com*/
function devvn_price_html($product, $is_variation = false){
  ob_start();
  if($product->is_on_sale()):
  ?>
  <style>
    .devvn_single_price {
      background-color: #199bc42e;
      border: 1px dashed #199bc4;
      padding: 10px;
      border-radius: 3px;
      -moz-border-radius: 3px;
      -webkit-border-radius: 3px;
      margin: 0 0 10px;
      color: #000;
    }
    .devvn_single_price span.label {
      color: #333;
      font-weight: 400;
      font-size: 14px;
      padding: 0;
      margin: 0;
      float: left;
      width: 82px;
      text-align: left;
      line-height: 18px;
    }
    .devvn_single_price span.devvn_price .amount {
      font-size: 14px;
      font-weight: 700;
      color: #ff3a3a;
    }
    .devvn_single_price span.devvn_price del .amount, .devvn_single_price span.devvn_price del {
      font-size: 14px;
      color: #333;
      font-weight: 400;
    }
  </style>
  <?php
  endif;
  if($product->is_on_sale() && ($is_variation || $product->is_type('simple') || $product->is_type('external'))) {
    $sale_price = $product->get_sale_price();
    $regular_price = $product->get_regular_price();
    if($regular_price) {
      $sale = round(((floatval($regular_price) - floatval($sale_price)) / floatval($regular_price)) * 100);
      $sale_amout = $regular_price - $sale_price;
      ?>
      <div class="devvn_single_price">
        <div>
          <span class="label">Giá:</span>
          <span class="devvn_price"><?php echo wc_price($sale_price); ?></span>
        </div>
        <div>
          <span class="label">Thị trường:</span>
          <span class="devvn_price"><del><?php echo wc_price($regular_price); ?></del></span>
        </div>
        <div>
          <span class="label">Tiết kiệm:</span>
          <span class="devvn_price sale_amount"> <?php echo wc_price($sale_amout); ?> (<?php echo $sale; ?>%)</span>
        </div>
      </div>
      <?php
    }
  }elseif($product->is_on_sale() && $product->is_type('variable')){
    $prices = $product->get_variation_prices( true );
    if ( empty( $prices['price'] ) ) {
      $price = apply_filters( 'woocommerce_variable_empty_price_html', '', $product );
    } else {
      $min_price   = current( $prices['price'] );
      $max_price   = end( $prices['price'] );
      $min_reg_price = current( $prices['regular_price'] );
      $max_reg_price = end( $prices['regular_price'] );
      if ( $min_price !== $max_price ) {
        $price = wc_format_price_range( $min_price, $max_price ) . $product->get_price_suffix();
      } elseif ( $product->is_on_sale() && $min_reg_price === $max_reg_price ) {
        $sale = round(((floatval($max_reg_price) - floatval($min_price)) / floatval($max_reg_price)) * 100);
        $sale_amout = $max_reg_price - $min_price;
        ?>
        <div class="devvn_single_price">
          <div>
            <span class="label">Giá:</span>
            <span class="devvn_price"><?php echo wc_price($min_price); ?></span>
          </div>
          <div>
            <span class="label">Thị trường:</span>
            <span class="devvn_price"><del><?php echo wc_price($max_reg_price); ?></del></span>
          </div>
          <div>
            <span class="label">Tiết kiệm:</span>
            <span class="devvn_price sale_amount"> <?php echo wc_price($sale_amout); ?> (<?php echo $sale; ?>%)</span>
          </div>
        </div>
        <?php
      } else {
        $price = wc_price( $min_price ) . $product->get_price_suffix();
      }
    }
    echo $price;
  }else{ ?>
    <p class="<?php echo esc_attr( apply_filters( 'woocommerce_product_price_class', 'price' ) );?>"><?php echo $product->get_price_html(); ?></p>
  <?php }
  return ob_get_clean();
}
function woocommerce_template_single_price(){
  global $product;
  echo devvn_price_html($product);
}
add_filter('woocommerce_available_variation','devvn_woocommerce_available_variation', 10, 3);
function devvn_woocommerce_available_variation($args, $thisC, $variation){
  $old_price_html = $args['price_html'];
  if($old_price_html){
    $args['price_html'] = devvn_price_html($variation, true);
  }
  return $args;
}

Chúc các bạn thành công ^^

3.9/5 - (19 votes)
Từ khóa:
 • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x