Một số truy vấn hay dùng cho wordpress

Cập nhật lần cuối 18/03/2017 by trong WordPress vào 17/11/2014 có 1994 Views

Sau đây mình tổng hợp một số câu truy vấn thường dùng khi làm với theme wordpress trong một số trường hợp. Update thường xuyên ^^

 Hiển thị toàn bộ page child từ page parent 1 cách tự động

Giúp bạn hiển thị toàn bộ page child từ 1 page parent. hãy để code này trong page.php hoặc page-{slug}.php của bạn

<?php
 $g_page_id = $wp_query->get_queried_object_id();
 wp_list_pages("depth=1&child_of=".$g_page_id ."&title_li=&sort_column=menu_order");
?>

Hiển thị toàn bộ category cấp 1 của customs taxonomy

<?php
	$args = array(
		'taxonomy'	=>'Your_taxonomy',
		'orderby'	=>'term_group',
		'title_li'	=>'',
		'echo'		=> 1,
		'depth'		=> 1,//level
		'hide_empty'=> 0,
		'child_of'	=> ID_Tags_Your_taxomony
	);
	wp_list_categories($args);

Thay đổi ngôn ngữ của tháng trong wordpress

Tình hình là mình mới có khách hàng hơi đặc biệt chút là chỉ muốn thay đổi các tháng khi hiển thị thông tin bài viết chi tiết từ tiếng anh sang tiếng pháp.

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

Thay đổi ngôn ngữ của tháng trong wordpress

Thay đổi ngôn ngữ của tháng trong wordpress

Sau đây là cách mình tìm hiểu được và làm thành công ^^

Chèn đoạn code sau vào Functions.php

function translate_date($content, $language_option) {
 $english = array('January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December');
if($language_option = "spanish")
 $language = array('Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril','Mayo', 'Junio','Julio', 'Agosto', 'Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre');
return str_replace($english, $language, $content);
}

Và chèn đoạn code sau vào chỗ nào bạn muốn hiển thị

<?php echo translate_date(apply_filters('the_time', get_the_time("F j, Y"), "F"), "spanish");?>

Đây là từ tiếng anh sang tiếng pháp. còn bạn muốn chuyển từ tiếng nào sang tiếng nào cũng được ^^

 

Breadcrumb cho Taxonomy

Mặc định thì Taxonomy không hiện thị breadcrumb. chúng ta thêm đoạn code này để hiển thị nhé ^^. Thêm vào functions.php

Breadcrumb cho Taxonomy

Breadcrumb cho Taxonomy

function BreadCrumbTax(){
 echo '<div class="breadcrumbs"><div class="content_body"><div id="crumbs">';
 echo '<a href="'.home_url().'">Home</a> > ';
 echo '<a href="'.home_url().'/application-area">Application Area</a> > ';
 $term = get_term_by("slug", get_query_var("term"), get_query_var("taxonomy") );
 $tmpTerm = $term;
 $tmpCrumbs = array();
 while ($tmpTerm->parent > 0){
 $tmpTerm = get_term($tmpTerm->parent, get_query_var("taxonomy"));
 $crumb = '<a href="' . get_term_link($tmpTerm, get_query_var('taxonomy')) . '">' . $tmpTerm->name . '</a> > ';
 array_push($tmpCrumbs, $crumb);
 }
 echo implode('', array_reverse($tmpCrumbs));
 echo '<span>' . $term->name . '</span>';
 echo '</div></div></div>';
}

Sửa lại sao cho phù hợp với bạn nha

UDDATING ….

5/5 - (1 vote)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x