Một số hood thông dụng trong woocommerce nên biết

Cập nhật lần cuối 20/05/2016 by trong Woocommerce vào 15/06/2015 có 1382 Views

Bài này sẽ tổng hợp một số hood (action, filter) thông dụng trong woocommerce … sẽ rất hữu ít cho ai đang làm về website bán hàng về woocommerce 🙂

Các bạn cần cái nào thì thêm code đó vào file functions.php trong theme đang sử dụng nhé

1. Xóa bỏ woocommerce result count

remove-woocommerce_result_count

Các bạn thêm code sau vào file functions.php trong theme đang sử dụng nhé

function woocommerce_result_count() {
 return;
}

2. Xóa bỏ woocommerce default sorting

remove-woocommerce_ordering

Xóa bỏ ở trang shop và trang cat

remove_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'woocommerce_catalog_ordering', 30 );

Remove “default sorting” dropdown in StoreFront theme

// remove default sorting dropdown in StoreFront Theme
remove_action( 'woocommerce_after_shop_loop', 'woocommerce_catalog_ordering', 10 );
remove_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'woocommerce_catalog_ordering', 10 );

3. Xóa bỏ tiêu đề trang shop trong woocommerce bằng hood

remove page title

function override_page_title() {
 return false;
}
add_filter('woocommerce_show_page_title', 'override_page_title');

Hoặc

add_filter( 'woocommerce_show_page_title', function(){
 return false;
});

4. Thay đổi số sản phẩm trên 1 hàng.

Mặc định woocommerce là 4 sản phẩm trên 1 hàng, bây giờ ta thay thành 3 sản phẩm nhé.

// Change number or products per row to 3
add_filter('loop_shop_columns', 'loop_columns');
if (!function_exists('loop_columns')) {
 function loop_columns() {
 return 3; // 3 products per row
 }
}

5. Thay đổi số sản phẩm trên 1 page trong woocommerce.

Thay đổi thành 24 sản phẩm trên 1 page ta có code như bên dưới

// Display 24 products per page. Goes in functions.php
add_filter( 'loop_shop_per_page', create_function( '$cols', 'return 24;' ), 20 );

Nếu muốn hiển thị toàn bộ sản phẩm trên 1 pages thì ta thay 24 thành -1 là được

// Display all products per page. Goes in functions.php
add_filter( 'loop_shop_per_page', create_function( '$cols', 'return -1;' ), 20 );

6. Xóa bỏ nút Add to Cart trong trang shop và category

remove add to cart

function remove_loop_button(){
 remove_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart', 10 );
}
add_action('init','remove_loop_button');

7. Xóa bỏ SKU, Category, tag trong single product

remove_meta_single_product

remove_action('woocommerce_single_product_summary','woocommerce_template_single_meta',40);

8. Xóa bỏ tabs, upsell và related trong trang single product

remove_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_output_product_data_tabs', 10 );
 remove_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_upsell_display', 15 );
 remove_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_output_related_products', 20 );

9. Chỉnh lại số product hiển thị và số product trên 1 dòng của related products

Các bạn thêm code sau vào functions.php nhé

add_filter( 'woocommerce_output_related_products_args', 'jk_related_products_args' );
function jk_related_products_args( $args ) {
 $args['posts_per_page'] = 4; //Số product hiển thị
 $args['columns'] = 4; // Số product trên 1 dòng
 return $args;
}

 

 

Một số hood thông dụng trong woocommerce nên biết
5 (100%) 2 votes
Từ khóa: ,
  • Bình luận
Hosting nên dùng cho WordPress tại Việt Nam
Có thể bạn quan tâm
x