Code đếm ngược với JavaScript

Cập nhật lần cuối 18/03/2017 by trong HTML&CSS vào 15/10/2013 có 2190 Views

Sau đây là code đếm được thời gian đến một mốc nào đó mà bạn định trước. Ví dụ bên dưới là muốc thời gian đến năm mới 2013 (Lịch Tây)

<SCRIPT language=JavaScript1.2>
function setcountdown(theyear,themonth,theday){
yr=theyear;mo=themonth;da=theday
}
setcountdown(2100,1,1)
var occasion="Năm mới 2100"
var message_on_occasion="Chúc các bạn vui vẻ - mạnh khỏe!"
var countdownwidth='600px'
var countdownheight='40px'
var countdownbgcolor='#FFF'
var opentags='<font color="#000" face="Verdana" size="5"><b><large>'
var closetags='</large></b</font>'
var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")
var crosscount=''
function start_countdown(){
if (document.layers)
document.countdownnsmain.visibility="show"
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById("countdownie") : countdownie
countdown()
}
if (document.all||document.getElementById)
document.write('<span id="countdownie" style="width:'+countdownwidth+'; background-color:'+countdownbgcolor+'"></span>')
window.onload=start_countdown
function countdown(){
var today=new Date()
var todayy=today.getYear()
if (todayy < 1000)
todayy+=1900
var todaym=today.getMonth()
var todayd=today.getDate()
var todayh=today.getHours()
var todaymin=today.getMinutes()
var todaysec=today.getSeconds()
var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec
futurestring=montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr
dd=Date.parse(futurestring)-Date.parse(todaystring)
dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1)
dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1)
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1)
if(dday<=0&&dhour<=0&&dmin<=0&&dsec<=1&&todayd==da){
if (document.layers){
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+message_on_occasion+closetags)
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+message_on_occasion+closetags
return
}
//if passed day of occasion
else if (dday<=-1){
if (document.layers){
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+"Occasion already passed! "+closetags)
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+"Occasion already passed! "+closetags
return
}
else{
if (document.layers){
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+"Còn, "+dday+ " ngày, "+dhour+" gi&#7901;, "+dmin+" phút, và "+dsec+" giây n&#7919;a là &#273;&#7871;n "+occasion+closetags)
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+dday+ " ngày, "+dhour+" gi&#7901;, "+dmin+" phút, và "+dsec+" giây n&#7919;a là &#273;&#7871;n "+occasion+closetags
}
setTimeout("countdown()",1000)
}
</SCRIPT>

Một số thông số có thể bạn muốn thay đổi:

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

setcountdown(2013,1,1) : Mốc thời gian của bạn (năm, tháng, ngày)
var occasion=”Năm mới 2013″ : Sự kiện của bạn
var countdownwidth=’600px’ : Chiều rộng của div
var countdownheight=’40px’ : chiều cao của div
var countdownbgcolor=’#FFF’ : Màu nền
var opentags='<font color=”#000″ face=”Verdana” size=”5″><b><large>’ : màu chữ, phông chữ, cỡ chữ
var closetags='</large></b</font>’ : Thẻ đóng định dạng
Chúc các bạn thành công!

5/5 - (1 vote)
Từ khóa: ,
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x