Code đếm ngược thời gian đơn giản bằng php

Cập nhật lần cuối 09/03/2017 by trong PHP vào 23/12/2013 có 6914 Views

Sau đây là code đếm ngược thời gian dùng hàm ceil và mktime mà mình muốn chia sẻ cùng các bạn.

Code đếm ngược bằng PHP

Code đếm ngược bằng PHP

<?php
function countdown($event,$month,$day,$year) {
$remain = ceil((mktime(0,0,0,$month,$day,$year) - time()) / 86400);
if ($remain > 0) {
print "<p><strong>$remain</strong> ngày nữa là đến $event</p>";
}
else {
print "<p>$event has arrived!</p>";
}
}
countdown("Christmas Day", 12, 25, 2013);
?>

Xem demo tại đây

3.7/5 - (7 votes)
Từ khóa: ,
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x