Cách lấy Youtube video ID từ URL

Cập nhật lần cuối 11/03/2017 by trong PHP vào 27/04/2015 có 1865 Views
Các bạn ơi! TINO HOST đang giảm 51% Unlimited Hosting chỉ còn 39k/tháng thôi nha. Hosting KHÔNG GIỚI HẠN nha
Chi tiết Về Tino Host tại đây
Chi tiết giá Hosting tại đây

Dưới đây là function giúp chúng ta lấy được youtube video id từ URL cho trước.

getyoutubevideoID

 

Demo online

Function lấy Youtube Video ID


function getYouTubeVideoId($url)
{
   $video_id = false;
   $url = parse_url($url);
   if (strcasecmp($url['host'], 'youtu.be') === 0)
   {
     #### (dontcare)://youtu.be/<video id>
     $video_id = substr($url['path'], 1);
   }
   elseif (strcasecmp($url['host'], 'www.youtube.com') === 0)
   {
     if (isset($url['query']))
     {
        parse_str($url['query'], $url['query']);
        if (isset($url['query']['v']))
        {
          #### (dontcare)://www.youtube.com/(dontcare)?v=<video id>
          $video_id = $url['query']['v'];
        }
      }
      if ($video_id == false)
      {
        $url['path'] = explode('/', substr($url['path'], 1));
        if (in_array($url['path'][0], array('e', 'embed', 'v')))
        {
          #### (dontcare)://www.youtube.com/(whitelist)/<video id>
          $video_id = $url['path'][1];
        }
      }
   }else{
     return false;
   }
   return $video_id;
}

Chạy thử

Code sau để test hàm lấy ID của video youtube phía trên.


$urls = array(
  'http://youtu.be/dQw4w9WgXcQ',
  'http://www.youtube.com/?v=dQw4w9WgXcQ',
  'http://www.youtube.com/?v=dQw4w9WgXcQ&feature=player_embedded',
  'http://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ',
  'http://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ&feature=player_embedded',
  'http://www.youtube.com/v/dQw4w9WgXcQ',
  'http://www.youtube.com/e/dQw4w9WgXcQ',
  'http://www.youtube.com/embed/dQw4w9WgXcQ',
  'http://www.youtube.com/watch?t=40s&v=dQw4w9WgXcQ',
  'https://levantoan.com',
  'https://www.youtube.com/watch?v=u8nQa1cJyX8&list=RDu8nQa1cJyX8#t=45'
);
foreach ($urls as $url)
{
   echo sprintf('%s -> %s <br>' . PHP_EOL, $url, getYouTubeVideoId($url));
}

File hoàn thiện


<?php
function getYouTubeVideoId($url)
{
   $video_id = false;
   $url = parse_url($url);
   if (strcasecmp($url['host'], 'youtu.be') === 0)
   {
     #### (dontcare)://youtu.be/<video id>
     $video_id = substr($url['path'], 1);
   }
   elseif (strcasecmp($url['host'], 'www.youtube.com') === 0)
   {
     if (isset($url['query']))
     {
        parse_str($url['query'], $url['query']);
        if (isset($url['query']['v']))
        {
          #### (dontcare)://www.youtube.com/(dontcare)?v=<video id>
          $video_id = $url['query']['v'];
        }
      }
      if ($video_id == false)
      {
        $url['path'] = explode('/', substr($url['path'], 1));
        if (in_array($url['path'][0], array('e', 'embed', 'v')))
        {
          #### (dontcare)://www.youtube.com/(whitelist)/<video id>
          $video_id = $url['path'][1];
        }
      }
   }else{
     return false;
   }
   return $video_id;
}
$urls = array(
  'http://youtu.be/dQw4w9WgXcQ',
  'http://www.youtube.com/?v=dQw4w9WgXcQ',
  'http://www.youtube.com/?v=dQw4w9WgXcQ&feature=player_embedded',
  'http://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ',
  'http://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ&feature=player_embedded',
  'http://www.youtube.com/v/dQw4w9WgXcQ',
  'http://www.youtube.com/e/dQw4w9WgXcQ',
  'http://www.youtube.com/embed/dQw4w9WgXcQ',
  'http://www.youtube.com/watch?t=40s&v=dQw4w9WgXcQ',
  'https://levantoan.com',
  'https://www.youtube.com/watch?v=u8nQa1cJyX8&list=RDu8nQa1cJyX8#t=45'
);
foreach ($urls as $url)
{
   echo sprintf('%s -> %s <br>' . PHP_EOL, $url, getYouTubeVideoId($url));
}
?>

Kết quả

Sau khi có hàm get youtube video id và code để test chúng ta sẽ có kết quả như bên dưới.

http://youtu.be/dQw4w9WgXcQ -> dQw4w9WgXcQ
 http://www.youtube.com/?v=dQw4w9WgXcQ -> dQw4w9WgXcQ
 http://www.youtube.com/?v=dQw4w9WgXcQ&feature=player_embedded -> dQw4w9WgXcQ
 http://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ -> dQw4w9WgXcQ
 http://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ&feature=player_embedded -> dQw4w9WgXcQ
 http://www.youtube.com/v/dQw4w9WgXcQ -> dQw4w9WgXcQ
 http://www.youtube.com/e/dQw4w9WgXcQ -> dQw4w9WgXcQ
 http://www.youtube.com/embed/dQw4w9WgXcQ -> dQw4w9WgXcQ
 http://www.youtube.com/watch?t=40s&v=dQw4w9WgXcQ -> dQw4w9WgXcQ
 https://levantoan.com ->
 https://www.youtube.com/watch?v=u8nQa1cJyX8&list=RDu8nQa1cJyX8#t=45 -> u8nQa1cJyX8

Chúc các bạn thành công!

Các bạn ơi! TINO HOST đang giảm 51% Unlimited Hosting chỉ còn 39k/tháng thôi nha. Hosting KHÔNG GIỚI HẠN nha
Chi tiết Về Tino Host tại đây
Chi tiết giá Hosting tại đây
 • Bình luận
Hosting nên dùng cho WordPress tại Việt Nam
Nhắn tin cho tôi 0965.419.096
Sản phẩm nổi bật của Toản
x