Hiển thị bài viết liên quan cho custom post type trong cùng custom taxonomy

Cập nhật lần cuối 21/07/2017 by trong WordPress vào 21/07/2017 có 4914 Views

Hiển thị bài viết liên quan cho custom post type trong cùng 1 custom taxonomy. Chúng ta đã có code Hiển thị các bài viết liên quan, cùng chuyên mục trong wordpress.

Trong đoạn code ví dụ dưới đây chúng ta có:

 • Custom post type có tên là devvn_quotes
 • Custom taxonomy là category_quotes

Để hiển thị bài viết liên quan bạn hãy đặt đoạn code này vào chỗ bạn muốn hiển thị. Có thể là single.php hoặc single-devvn_quotes.php tùy vào mỗi theme nhé

/*
 * Code hiển thị bài viết liên quan cho custom post type trong cùng 1 custom taxonomy
 */
$postType = 'devvn_quotes';
$taxonomyName = 'category_quotes';
$taxonomy = get_the_terms(get_the_ID(), $taxonomyName);
if ($taxonomy){
  echo '<div class="relatedcat">';
  $category_ids = array();
  foreach($taxonomy as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
  $args = array( 
   'post_type' => $postType,
   'post__not_in' => array(get_the_ID()),
   'posts_per_page' => 3,
   'tax_query' => array(
     array(
      'taxonomy' => $taxonomyName,
      'field'  => 'term_id',
      'terms'  => $category_ids,
     ),
   )
  );
  $my_query = new wp_query($args);
  if( $my_query->have_posts() ):
   echo '<p>Bài viết liên quan:</p><ul>';
   while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post();
     echo '<li><a href="'.get_the_permalink().'" title="'.get_the_title().'">'.get_the_title().'</a></li>';
   endwhile;
   echo '</ul>';
  endif; wp_reset_query();
  echo '</div>';
}

Chú ý: hãy thay đoạn này thành custom post typecustom taxonomy của bạn

$postType = 'devvn_quotes';
$taxonomyName = 'category_quotes';

Chúc các bạn thành công!

4.3/5 - (11 votes)
 • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x