Thêm trường số điện thoại, xoá trường email, website trong comment form

Cập nhật lần cuối 24/12/2022 by trong WordPress vào 24/12/2022 có 726 Views

Code dưới đây sẽ giúp bạn thêm trường số điện thoại vào comment form. Đồng thời xoá trường email và trường website khỏi comment form. Kết quả sẽ được như hình bên dưới

Bạn chỉ cần thêm code sau vào functions.php của theme là được

/*
 * Remove website field, Email field and Add phone field on comment form
 * Add to functions.php
 * Author: levantoan.com
*/
add_filter('comment_form_default_fields', 'devvn_website_remove');
function devvn_website_remove($fields)
{
  if (isset($fields['email'])) unset($fields['email']);
  if (isset($fields['url'])) unset($fields['url']);
  return $fields;
}
if(!function_exists('devvn_array_insert_before')) {
  function devvn_array_insert_before($key, array &$array, $new_key, $new_value)
  {
    if (array_key_exists($key, $array)) {
      $new = array();
      foreach ($array as $k => $value) {
        if ($k === $key) {
          $new[$new_key] = $new_value;
        }
        $new[$k] = $value;
      }
      return $new;
    }
    return FALSE;
  }
}
add_filter('comment_form_default_fields', 'devvn_add_phone_comment_form_defaults');
function devvn_add_phone_comment_form_defaults($fields)
{
  $commenter = wp_get_current_commenter();
  $fields_phone = '<p class="comment-form-url">' .
    '<label for="phone">' . __('Số điện thoại') . '<span class="required">*</span></label>' .
    '<input id="phone" name="phone" type="text" size="30" tabindex="4" required="required"/></p>';
  $fields['author'] = '<p class="comment-form-author">' . '<label for="author">' . __('Họ tên <span class="required">*</span>') . '</label> ' .
    '<input id="author" name="author" type="text" value="' . esc_attr($commenter['comment_author']) . '" size="30" maxlength="245" /></p>';
  $fields_new = devvn_array_insert_before('cookies', $fields, 'phone', $fields_phone);
  if ($fields_new) $fields = $fields_new;
  return $fields;
}
add_action('comment_post', 'devvn_save_comment_meta_data');
function devvn_save_comment_meta_data($comment_id)
{
  if ((isset($_POST['phone'])) && ($_POST['phone'] != ''))
    $phone = wp_filter_nohtml_kses($_POST['phone']);
  add_comment_meta($comment_id, 'phone', $phone);
}
add_filter('preprocess_comment', 'devvn_verify_comment_meta_data');
function devvn_verify_comment_meta_data($commentdata)
{
  if (!is_admin() && !is_user_logged_in() && 'post' === get_post_type( absint( $_POST['comment_post_ID'] ))) {
    if (!isset($_POST['phone']))
      wp_die(__('Lỗi: Số điện thoại là bắt buộc'));
    $phone = $_POST['phone'];
    if (!(preg_match('/^0([0-9]{9,10})+$/D', $phone))) {
      wp_die(__('Lỗi: Số điện thoại không đúng định dạng'));
    }
    if ($commentdata['comment_author'] == '')
      wp_die('Lỗi: Xin hãy nhập tên của bạn');
  }
  return $commentdata;
}
add_filter('comment_text', 'devvn_modify_comment');
function devvn_modify_comment($text)
{
  $commentphone = get_comment_meta(get_comment_ID(), 'phone', true);
  if ($commentphone && is_admin()) {
    $commentphone = '<br/>SĐT: <strong>' . esc_attr($commentphone) . '</strong>';
    $text = $text . $commentphone;
  }
  return $text;
}
add_filter('option_require_name_email', '__return_false');

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

3.5/5 - (6 votes)
 • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x