The_excerpt thay đổi độ dài chữ và biểu tưởng readmore

Cập nhật lần cuối 02/04/2015 by trong WordPress vào 02/04/2015 có 2536 Views

Thêm đoạn text sau vào file function.php

function custom_excerpt_length( $length ) {
 return 85;
}
add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );
function new_excerpt_more( $more ) {
 return ' ...';
}
add_filter('excerpt_more', 'new_excerpt_more');

Bạn thay số 85 và … thành độ dài bạn muốn

4.8/5 - (5 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x