Flickr Widget

Cập nhật lần cuối 02/01/2015 by trong Widgets vào 02/01/2015 có 1542 Views

 

Flickr widget

Widget này sẽ giúp chúng ta lấy ảnh của 1 User ID của Flickr và hiển thị lên website. Hình ảnh minh họa như trên. Rất tiện lợi phải không nào?

Tạo Flickr Widget

Chúng ta tạo lấy 1 file có tên flickr_widget.php (hoặc với bất kỳ tên nào bạn thích). rồi để ở theme của bạn đang dùng (bất kỳ chỗ nào trong theme). Sau đó include file vừa tạo vào file functions.php của theme là được.

<?php
 class svl_widget_flickr extends WP_Widget {
 function svl_widget_flickr() {
 $widget_ops = array( 'classname' => 'svl_widget_flickr', 'description' => __('A widget that displays brochure item') );
 $this->WP_Widget( 'svl_widget_flickr', __('[SVL] Flickr'), $widget_ops );
 }
 function widget( $args, $instance ) {
 extract( $args );
 global $post;
 $title = apply_filters('widget_title', $instance['title'] );
 $gallery_id = $instance['gallery_id'];
 $gallery_items = $instance['gallery_items'];
 if ($gallery_items <= 0 ){ $gallery_items = 9; }
 echo $before_widget;
 if ( $title ) {
 echo $before_title . $title . $after_title;
 }
 if ($gallery_id){
 echo '<script type="text/javascript" src="http://www.flickr.com/badge_code_v2.gne?count='.$gallery_items.'&display=latest&size=s&layout=x&source=user&user='.$gallery_id.'"></script>';
 echo '<style>.flickr_badge_image {display: inline-block;margin: 0 5px 5px 0;}</style>';
 }
 echo $after_widget;
 }
 function update( $new_instance, $old_instance ) {
 $instance = $old_instance;
 $instance['title'] = strip_tags( $new_instance['title'] );
 $instance['gallery_id'] = strip_tags( $new_instance['gallery_id'] );
 $instance['gallery_items'] = strip_tags( $new_instance['gallery_items'] );
 return $instance;
 }
 function form( $instance ) {
 $defaults = array( 'title' => __(null), 'gallery_items' => 9, 'gallery_id' => 0 );
 $instance = wp_parse_args( (array) $instance, $defaults ); ?>
 <div class="ewf-meta">
 <p>
 <label for="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>"><?php _e('Title:'); ?></label>
 <input id="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'title' ); ?>" value="<?php echo $instance['title']; ?>" style="width:100%;" />
 </p>
 <p>
 <label for="<?php echo $this->get_field_id( 'gallery_id' ); ?>"><?php _e('Gallery or User ID:'); ?></label>
 <input id="<?php echo $this->get_field_id( 'gallery_id' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'gallery_id' ); ?>" value="<?php echo $instance['gallery_id']; ?>" style="width:100%;" />
 </p>
 <p>
 <label for="<?php echo $this->get_field_id( 'gallery_items' ); ?>"><?php _e('Number of items:'); ?></label>
 <input id="<?php echo $this->get_field_id( 'gallery_items' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'gallery_items' ); ?>" value="<?php echo $instance['gallery_items']; ?>" style="width:100%;" />
 </p>
 </div>
 <?php
 }
 }
function svl_flickr_widgets() {
 register_widget( 'svl_widget_flickr' );
}
add_action( 'widgets_init', 'svl_flickr_widgets' );
?>

Download flickr widget

Flickr widget

 

Khi đã làm xong các bạn thử với user ID 95607642@N04 xem thế nào nhé ^^

Chúc các bạn thành công^^

4.5/5 - (2 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x