Thay chữ Sale bằng % giảm giá trong woocommerce

Nhiều khi chúng ta không muốn hiển thị chữ SALE khi sản phẩm đó có chương trình giảm giá. Mà thay vào đó sẽ hiển thị phần trăm (%) giảm giá của sản phẩm đó. vậy chúng ta sẽ làm gì?

Thay chữ sale bằng phần trăm giảm giá trong woocommerce

Cách 1: Thêm hook vào functions.php

Bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme trang sử dụng là được nhé

/*
 * change sale flash text
 * Author: https://levantoan.com
 */
add_filter('woocommerce_sale_flash','devvn_woocommerce_sale_flash', 10, 3);
function devvn_woocommerce_sale_flash($text, $post, $product){
  ob_start();
  $sale_price = get_post_meta( $product->get_id(), '_price', true);
  $regular_price = get_post_meta( $product->get_id(), '_regular_price', true);
  if (empty($regular_price) && $product->is_type( 'variable' )){
    $available_variations = $product->get_available_variations();
    $variation_id = $available_variations[0]['variation_id'];
    $variation = new WC_Product_Variation( $variation_id );
    $regular_price = $variation ->regular_price;
    $sale_price = $variation ->sale_price;
  }
  $sale = ceil(( ($regular_price - $sale_price) / $regular_price ) * 100);
  if ( !empty( $regular_price ) && !empty( $sale_price ) && $regular_price > $sale_price ) :
    $R = floor((255*$sale)/100);
    $G = floor((255*(100-$sale))/100);
    $bg_style = 'background:none;background-color: rgb(' . $R . ',' . $G . ',0);';
    echo apply_filters( 'devvn_woocommerce_sale_flash', '<span class="onsale" style="'. $bg_style .'">-' . $sale . '%</span>', $post, $product );
  endif;
  return ob_get_clean();
}

Cách 2: Thay đổi bằng file templates

Nếu các bạn chưa có file sale-flash.php trong theme thì các bạn làm như sau. Tạo file sale-flash.php trong thư mục [your-theme]/woocommerce/loop/ [your-theme]/woocommerce/single-product/ với nội dung file sale-flash.php như sau:

<?php
/**
 * Product loop sale flash
 * Edit by levantoan.com
 * This template can be overridden by copying it to yourtheme/woocommerce/loop/sale-flash.php.
 *
 * HOWEVER, on occasion WooCommerce will need to update template files and you
 * (the theme developer) will need to copy the new files to your theme to
 * maintain compatibility. We try to do this as little as possible, but it does
 * happen. When this occurs the version of the template file will be bumped and
 * the readme will list any important changes.
 *
 * @see    https://docs.woocommerce.com/document/template-structure/
 * @author    WooThemes
 * @package  WooCommerce/Templates
 * @version   1.6.4
 */

if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
  exit; // Exit if accessed directly
}
global $post, $product;
if ( $product->is_on_sale() ) :
  if ( ! $product->is_in_stock() ) return;
  $sale_price = get_post_meta( $product->get_id(), '_price', true);
  $regular_price = get_post_meta( $product->get_id(), '_regular_price', true);
  if (empty($regular_price) && $product->is_type( 'variable' )){
    $available_variations = $product->get_available_variations();
    $variation_id = $available_variations[0]['variation_id'];
    $variation = new WC_Product_Variation( $variation_id );
    $regular_price = $variation ->regular_price;
    $sale_price = $variation ->sale_price;
  }
  $sale = ceil(( ($regular_price - $sale_price) / $regular_price ) * 100);
  if ( !empty( $regular_price ) && !empty( $sale_price ) && $regular_price > $sale_price ) :
    $R = floor((255*$sale)/100);
    $G = floor((255*(100-$sale))/100);
    $bg_style = 'background:none;background-color: rgb(' . $R . ',' . $G . ',0);';
    echo apply_filters( 'woocommerce_sale_flash', '<span class="onsale" style="'. $bg_style .'">-' . $sale . '%</span>', $post, $product );
  endif;
endif;

Chúc các bạn thành công ^^

Down load file sale-flash.php

Tham khảo: http://code.tutsplus.com/articles/customize-the-behavior-of-the-woocommerce-sale-flash–cms-22225

 • Bình luận
Hosting nên dùng cho WordPress tại Việt Nam
Nhắn tin cho tôi 0965.419.096
Sản phẩm nổi bật của Toản
x