Sắp xếp sản phẩm hết hàng xuống cuối danh sách sản phẩm của woocommerce

Đoạn code sau đây sẽ giúp các bạn sắp xếp sản phẩm hết hàng xuống cuối danh sách sản phẩm của Woocommerce. Bạn chỉ cần copy đoạn code sau vào file functions.php trong theme bạn đang sử dụng là được

Code order by stock status

/*
 * Order by stock status
 * Shared by levantoan.com
 * */
add_filter('posts_clauses', 'devvn_order_by_stock_status', 2000);
function devvn_order_by_stock_status($posts_clauses) {
  global $wpdb;
  if (is_woocommerce() && (is_shop() || is_product_category() || is_product_tag())) {
    $posts_clauses['join'] .= " INNER JOIN $wpdb->postmeta istockstatus ON ($wpdb->posts.ID = istockstatus.post_id) ";
    $posts_clauses['orderby'] = " istockstatus.meta_value ASC, " . $posts_clauses['orderby'];
    $posts_clauses['where'] = " AND istockstatus.meta_key = '_stock_status' AND istockstatus.meta_value <> '' " . $posts_clauses['where'];
  }
  return $posts_clauses;
}

Chúc các bạn thành công!

3.7/5 - (9 votes)
 • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x