Fix Fatal error : Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 196608 bytes)

Cập nhật lần cuối 25/06/2018 by trong WordPress vào 20/09/2016 có 1945 Views

Đôi khi dùng WordPress chúng ta bị lỗi như sau

Fatal error:  Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 196608 bytes) in /home/xxx/public_html/wp-content/xxx.php on line xxx

Bạn có thể làm theo 1 trong những cách sau đây. cách nào không được thì thử cách khác. Tùy theo từng host nhé

Cách 1: Thêm vào file .htaccess tại thư mục gốc song song với folder wp-admin, wp-content

/*Add to .htaccess
Link: http://stackoverflow.com/a/17818255/4886925
*/
php_value memory_limit 128M

Nếu cách 1 không được hoặc khi thêm vào bị lỗi 500 Internal Server Error ta có

Cách 2: Thêm vào file wp-settings.php đoạn

/*Add to wp-settings.php
Link: http://stackoverflow.com/a/34373096/4886925*/
@ini_set('memory_limit', '128M');

Cách 2 vẫn chưa được thì có

Cách 3: Thêm vào file wp-config.php

/*Add to wp-config.php*/
define('WP_MEMORY_LIMIT', '128M');

Chúc các bạn thành công^^

5/5 - (9 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x