Thêm google maps vào bài viết wp

Cập nhật lần cuối 16/03/2017 by trong WordPress vào 13/10/2013 có 1445 Views

Cách 1: Bạn copy cả phần khoanh màu xanh phía dưới rồi chuyển sang chế độ HTML và paste vào chỗ bạn muốn hiển thị. (Có thể bỏ một số cái không cần thiết trong đoạn code đó)

Cách 2: Sử dụng shortcode

Trước tiên các bạn cần thêm shortcode sau vào file function.php

//Google Maps
function fn_googleMaps($atts, $content = null) {
extract(shortcode_atts(array(
"width" => '640',
"height" => '480',
"src" => ''
), $atts));
return '<iframe src="'.$src.'&amp;output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="'.$width.'" height="'.$height.'"></iframe>';
}
add_shortcode("googlemap", "fn_googleMaps");

Hướng dẫn Sử dụng:

Đang ở màn hình đăng bài bạn chọn chế độ HTML và thêm đoạn code sau vào vị trí muốn hiển thị nhé.

[ googlemap width="600" height"360" src="urlhere"]

Trong đó:

url: Là link đến map của bạn
width: là độ rộng nếu không có trị số này thì sẽ lấy giá trị mặc định như code phía trên đã cho.
Height: chiều cao. nếu xóa bỏ cũng sẽ lấy giá trị mặc định.
Chú ý: Link map lấy như sau. Như trong hình phần dc đánh dấu đó.

Copy link đó thay vào chữ urlhere ở trên nhé. (Nhớ là paste code này khi ở chế độ HTML nhé)

DEMO:

5/5 - (2 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x