Plugin trả góp qua các công ty tài chính và Alepay cho Woocommerce + WordPress

Giá: Ấn mua ngay để xem giá

Plugin trả góp qua Alepay, trả góp qua các công ty tài chính cho Woocommerce + WordPress

 • Mua 1 lần dùng mãi mãi
 • License Update vĩnh viễn
 • 1 license cho 1 site
 • Code đã được encode nên bắt buộc hosting hoặc vps phải bật extension ionCube + PHP 7.2

Hướng dẫn kích hoạt ionCube Loader PHP Extension

3043 Views
4.7/5 - (6 votes)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

 

Những thay đổi

Version Nội dung cập nhật
2.1.0 - 28/10/2021
 • Update Alepay API V3
 • Thêm tùy chọn nhập vị trí và độ ưu tiên hiển thị nút trả góp
 • Có thể thêm sửa xóa các công ty tài chính trong phần cài đặt
 • Đổi style lựa chọn số tiền trả trước
2.0.9 - 29/08/2021
 • Fix lại hàm kiểm tra truy cập file trực tiếp gây lỗi load full CPU
 • Tối ưu lại hàm update qua license
 • Thêm logo của 3 ngân hàng mới HDB, LVB và PVCB
2.0.7 - 03/10/2020
 • Add: Thêm action devvn_alepay_html để tùy biến lại toàn bộ html của tab trả góp bằng alepay
 • Update: Sửa lại text cho phù hợp với nhiều sp khác nhau
2.0.6.1 - 18/08/2020
 • Fix: Sửa lỗi thiếu thông tin đơn hàng khi ẩn tab công ty tài chính chỉ sử dụng alepay
2.0.6 - 17/08/2020
 • Add: Thêm trường custom icon cho mỗi ngân hàng
 • Fix: sửa lỗi thêm các ngân hàng khác bằng filter
 • Add: Thêm filter devvn_tragop_calc_fee để custom phí khi tính toán với công ty tài chính
2.0.5 - 13/07/2020
 • Update cho phép ẩn tab công ty tài chính
 • Update ẩn chức năng trả góp nếu giá sp <3tr
 • Update thêm logo ngân hàng NH TMCP Bản Việt
2.0.3 - 12/05/2020
 • Update thêm chọn thẻ nội địa, QR Code khi thanh toán ngay
2.0.2 - 10/04/2020
 • Thêm filter company_tra_truoc company_tra_truoc_default
 • Thêm filter alepay_tra_truoc alepay_tra_truoc_default

Ví dụ:

add_filter('company_tra_truoc','custom_company_tra_truoc');
add_filter('alepay_tra_truoc','custom_company_tra_truoc');
function custom_company_tra_truoc($tra_truoc){
  $tra_truoc = array(30, 60, 80);
  return $tra_truoc;
}
add_filter('company_tra_truoc_default','custom_company_tra_truoc_default');
add_filter('alepay_tra_truoc_default','custom_company_tra_truoc_default');
function custom_company_tra_truoc_default(){
  return '30';
}
2.0.1 - 27/03/2020
 • Fix Update
2.0.0 - 15/01/2020
 • Ra mắt plugin
Sản phẩm nổi bật của Toản
x