Up news – Thay đổi ngày cho bài viết

Giá: Liên hệ làm plugin tương tự

Up news – Là một plugin cho phép user cập nhật ngày đăng bài viết bằng thời gian hiện tại. Giúp cho tin được làm mới mà không cần đăng lại tin đó

1166 Views
3.8/5 - (10 votes)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Up news – Là một plugin cho phép user cập nhật ngày đăng bài viết bằng thời gian hiện tại. Giúp cho tin được làm mới mà không cần đăng lại tin đó

Mỗi nhóm user sẽ có cài đặt giới hạn số tin được làm mới trong 1 ngày. Đặt giá trị -1 để không giới hạn số lần làm mới ngày bài viết cho nhóm user đó

Cài đặt up news

Cách sử dụng:

  • Sử dụng shortcode [up_news] để hiển thị nút up tin
  • Sử dụng shortcode [upnews_count] để hiển thị số tin được phép up còn lại
Sản phẩm nổi bật của Toản
x