Gửi Zalo ZNS bằng link API

Giá: Ấn mua ngay để xem giá

Đây là một gói mở rộng của plugin “Kết nối Zalo OA với WordPress” để gửi tin nhắn Zalo ZNS cho khách hàng thông qua link API

Nổi bật:

  • Giúp bạn gửi tin zns cho khách hàng từ nhiều platform khác nhau
  • Tạo được nhiều link API để gửi tin nhắn Zalo ZNS

Yêu cầu bắt buộc:

456 Views
3/5 - (2 votes)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Những thay đổi:

VersionNội dung cập nhật
1.0.0 - 30/11/2023
  • Ra mắt plugin
Sản phẩm nổi bật của Toản
x