Đoạn code title cho wordpress

Cập nhật lần cuối 16/03/2017 by trong WordPress vào 13/10/2013 có 3016 Views

Đoạn code này dùng để làm gì?

Code này dùng để hiển thị title cho trang web, rất tốt cho những trang thiên về SEO.

Chèn đoạn code sau vào functions.php

//Title
function svl_wp_title( $title, $sep ) {
  global $paged, $page;
  if ( is_feed() )
   return $title;
  $title .= get_bloginfo( 'name', 'display' );
  $site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' );
  if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) )
   $title = "$title $sep $site_description";
  if ( ( $paged >= 2 || $page >= 2 ) && ! is_404() )
   $title = "$title $sep " . sprintf( __( 'Trang %s', 'devvn' ), max( $paged, $page ) );
  return $title;
}
add_filter( 'wp_title', 'svl_wp_title', 10, 2 );

Sau đó bạn thêm thẻ <title> vào <head> của file header.php như sau

<title><?php wp_title( '|', true, 'right' ); ?></title>

 • Bình luận
Hosting nên dùng cho WordPress tại Việt Nam
Nhắn tin cho tôi 0965.419.096
Sản phẩm nổi bật của Toản
x