Các lĩnh vực kinh doanh chính của Phương Thành
Xây dựng cầu đường Tư vấn
thiết kế
Thí nghiệm công trình xây dựng Khai thác đá xây dựng Giáo dục Quản lý khai thác dự án Đầu tư
dự án
Đầu tư
tài chính