Ajax Pagination – Phân trang bằng ajax cho wordpress sử dụng shortcode

Cập nhật lần cuối 13/04/2015 by trong WordPress vào 12/04/2015 có 533 Views

Trong bài này mình sẽ giới thiệu tới mọi người 1 cách để phân trang bằng ajax khi lấy dữ liệu như bài post hoặc page.

 

Download DEMO ONLINE

Shortcode hiển thị dữ liệu

Đoạn code này sẽ giúp chúng ta có được shortcode dạng [ajax_pagination] Trong shortcode này chúng ta có các thông số như sau.

[ajax_pagination post_type=”post” posts_per_page=”5″ paged=”1″]

post_type : post, page hoặc custom post type.

posts_per_page: Số lượng bài hiển thị trên một trang

paged: bắt đầu từ page số mấy. cái này không cần cũng được

/******************
 Query post
********************/
function query_ajax_pagination( $post_type , $posts_per_page, $paged){

 global $post;

 $args_svl = array(
 'post_type' => $post_type,
 'posts_per_page' => $posts_per_page,
 'paged' => $paged,
 'post_status' => 'publish'
 );
 $q_svl = new WP_Query( $args_svl );
 /*Đêm tổng số bài viết*/
 $args_svl2 = array(
 'post_type' => $post_type,
 'post_status' => 'publish',
 'posts_per_page' => -1
 );
 $q_svl2 = new WP_Query( $args_svl2 );
 $total_records = $q_svl2->post_count;
 /*End Đêm tổng số bài viết*/
 $total_pages = ceil($total_records/$posts_per_page);//Tổng số page

 if($q_svl->have_posts()):
 $allpost = '<div class="ajax_pagination" posts_per_page="'.$posts_per_page.'" post_type="'.$post_type.'">';
 while($q_svl->have_posts()):$q_svl->the_post();
 $allpost .= '<div class="ajaxp_list_post">';
 $allpost .= '<a href="'.get_permalink().'" title="'.get_the_title().'">'.get_the_title().'</a> - <span>'.get_the_date().'</span>';
 $allpost .= '</div>';
 endwhile;
 $allpost .= '</div>';
 $allpost .= paginate_function( $posts_per_page, $paged, $total_records, $total_pages);
 $allpost .='<div class="loading_ajaxp"><div id="circularG"><div id="circularG_1" class="circularG"></div><div id="circularG_2" class="circularG"></div><div id="circularG_3" class="circularG"></div><div id="circularG_4" class="circularG"></div><div id="circularG_5" class="circularG"></div><div id="circularG_6" class="circularG"></div><div id="circularG_7" class="circularG"></div><div id="circularG_8" class="circularG"></div></div></div>';
 endif;wp_reset_query();

 return $allpost;
}
/******************
 Shortcode Pagination
********************/
function ajax_pagination_svl( $atts ){
 $atts = shortcode_atts(
 array(
 'posts_per_page' => 1,
 'paged' => 1,
 'post_type' => 'post'
 ), $atts,'ajax_pagination'
 );
 $posts_per_page = intval($atts['posts_per_page']);
 $paged = intval($atts['paged']);
 $post_type = $atts['post_type'];
 $allpost = "";
 $allpost .= '<div id="result_ajaxp">';
 $allpost .= query_ajax_pagination( $post_type, $posts_per_page , $paged );
 $allpost .= '</div>';

 return $allpost;
}
add_shortcode('ajax_pagination', 'ajax_pagination_svl');

Code phần trang PHP

 

Đoạn code này giúp chúng ta có phần trang dạng 1,2,3….

/******************
 Function phan trang PHP
********************/
function paginate_function($item_per_page, $current_page, $total_records, $total_pages)
{
 $pagination = '';
 if($total_pages > 0 && $total_pages != 1 && $current_page <= $total_pages){ //verify total pages and current page number
 $pagination .= '<ul class="pagination">';

 $right_links = $current_page + 3;
 $previous = $current_page - 3; //previous link
 $next = $current_page + 1; //next link
 $first_link = true; //boolean var to decide our first link

 if($current_page > 1){
 $previous_link = ($previous==0)?1:$previous;
 $pagination .= '<li class="first"><a href="#" data-page="1" title="First">&laquo;</a></li>'; //first link
 $pagination .= '<li><a href="#" data-page="'.$previous_link.'" title="Previous">&lt;</a></li>'; //previous link
 for($i = ($current_page-2); $i < $current_page; $i++){ //Create left-hand side links
 if($i > 0){
 $pagination .= '<li><a href="#" data-page="'.$i.'" title="Page'.$i.'">'.$i.'</a></li>';
 }
 }
 $first_link = false; //set first link to false
 }

 if($first_link){ //if current active page is first link
 $pagination .= '<li class="first active">'.$current_page.'</li>';
 }elseif($current_page == $total_pages){ //if it's the last active link
 $pagination .= '<li class="last active">'.$current_page.'</li>';
 }else{ //regular current link
 $pagination .= '<li class="active">'.$current_page.'</li>';
 }

 for($i = $current_page+1; $i < $right_links ; $i++){ //create right-hand side links
 if($i<=$total_pages){
 $pagination .= '<li><a href="#" data-page="'.$i.'" title="Page '.$i.'">'.$i.'</a></li>';
 }
 }
 if($current_page < $total_pages){
 $next_link = ($i > $total_pages)? $total_pages : $i;
 $pagination .= '<li><a href="#" data-page="'.$next_link.'" title="Next">&gt;</a></li>'; //next link
 $pagination .= '<li class="last"><a href="#" data-page="'.$total_pages.'" title="Last">&raquo;</a></li>'; //last link
 }

 $pagination .= '</ul>';
 }
 return $pagination; //return pagination links
}

Hàm ajax

Hàm này giúp các bạn load dữ liệu bằng ajax. Để biết thêm về ajax trong worpress bạn tham khảo thêm bài này: Sử dụng ajax trong wordpress

/******************
 Ajax Pagination
********************/
/** Ajax Post */
add_action( 'wp_ajax_LoadPostPagination', 'LoadPostPagination_init' );
add_action( 'wp_ajax_nopriv_LoadPostPagination', 'LoadPostPagination_init' );
function LoadPostPagination_init() {
 $posts_per_page = intval($_POST['posts_per_page']);
 $paged = intval($_POST['data_page']);
 $post_type = $_POST['post_type'];
 $allpost = "";

 $allpost .= query_ajax_pagination( $post_type, $posts_per_page , $paged );

 echo $allpost;

 exit;
}

Thêm jQuery và Css

File jQuery và Css các bạn down trong file đính kèm nhé

/** Register Scripts. */
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'useAjaxPagination', 1 );
function useAjaxPagination() {
 /** Register JavaScript Functions File */
 wp_register_script( 'functions', esc_url( trailingslashit( get_template_directory_uri() ) . '/svl_test/AjaxPagination/ajax_pagination.js' ), array( 'jquery' ), '1.0', true );

 /** Localize Scripts */
 $php_array = array(
 'admin_ajax' => admin_url( 'admin-ajax.php' )
 );
 wp_localize_script( 'functions', 'svl_array_ajaxp', $php_array );

}
/** Enqueue Scripts. */
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_AjaxPagination' );
function enqueue_AjaxPagination() {
 /** Enqueue JavaScript Functions File */
 wp_enqueue_script( 'functions' );
}
/*Style*/
function ajaxp_enqueue_style() {
 wp_enqueue_style( 'ajaxp', esc_url( trailingslashit( get_template_directory_uri() )) . '/svl_test/AjaxPagination/ajax_pagination.css', false);
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'ajaxp_enqueue_style' );

Code hoàn thiện

File ajax_pagination_wp.php

<?php
/*******
Author LeVanToan - http://levantoan.com
*********/
/******************
 Function phan trang PHP
********************/
function paginate_function($item_per_page, $current_page, $total_records, $total_pages)
{
 $pagination = '';
 if($total_pages > 0 && $total_pages != 1 && $current_page <= $total_pages){ //verify total pages and current page number
 $pagination .= '<ul class="pagination">';

 $right_links = $current_page + 3;
 $previous = $current_page - 3; //previous link
 $next = $current_page + 1; //next link
 $first_link = true; //boolean var to decide our first link

 if($current_page > 1){
 $previous_link = ($previous==0)?1:$previous;
 $pagination .= '<li class="first"><a href="#" data-page="1" title="First">&laquo;</a></li>'; //first link
 $pagination .= '<li><a href="#" data-page="'.$previous_link.'" title="Previous">&lt;</a></li>'; //previous link
 for($i = ($current_page-2); $i < $current_page; $i++){ //Create left-hand side links
 if($i > 0){
 $pagination .= '<li><a href="#" data-page="'.$i.'" title="Page'.$i.'">'.$i.'</a></li>';
 }
 }
 $first_link = false; //set first link to false
 }

 if($first_link){ //if current active page is first link
 $pagination .= '<li class="first active">'.$current_page.'</li>';
 }elseif($current_page == $total_pages){ //if it's the last active link
 $pagination .= '<li class="last active">'.$current_page.'</li>';
 }else{ //regular current link
 $pagination .= '<li class="active">'.$current_page.'</li>';
 }

 for($i = $current_page+1; $i < $right_links ; $i++){ //create right-hand side links
 if($i<=$total_pages){
 $pagination .= '<li><a href="#" data-page="'.$i.'" title="Page '.$i.'">'.$i.'</a></li>';
 }
 }
 if($current_page < $total_pages){
 $next_link = ($i > $total_pages)? $total_pages : $i;
 $pagination .= '<li><a href="#" data-page="'.$next_link.'" title="Next">&gt;</a></li>'; //next link
 $pagination .= '<li class="last"><a href="#" data-page="'.$total_pages.'" title="Last">&raquo;</a></li>'; //last link
 }

 $pagination .= '</ul>';
 }
 return $pagination; //return pagination links
}
/******************
 Query post
********************/
function query_ajax_pagination( $post_type , $posts_per_page, $paged){

 global $post;

 $args_svl = array(
 'post_type' => $post_type,
 'posts_per_page' => $posts_per_page,
 'paged' => $paged,
 'post_status' => 'publish'
 );
 $q_svl = new WP_Query( $args_svl );
 /*Đêm tổng số bài viết*/
 $args_svl2 = array(
 'post_type' => $post_type,
 'post_status' => 'publish',
 'posts_per_page' => -1
 );
 $q_svl2 = new WP_Query( $args_svl2 );
 $total_records = $q_svl2->post_count;
 /*End Đêm tổng số bài viết*/
 $total_pages = ceil($total_records/$posts_per_page);//Tổng số page

 if($q_svl->have_posts()):
 $allpost = '<div class="ajax_pagination" posts_per_page="'.$posts_per_page.'" post_type="'.$post_type.'">';
 while($q_svl->have_posts()):$q_svl->the_post();
 $allpost .= '<div class="ajaxp_list_post">';
 $allpost .= '<a href="'.get_permalink().'" title="'.get_the_title().'">'.get_the_title().'</a> - <span>'.get_the_date().'</span>';
 $allpost .= '</div>';
 endwhile;
 $allpost .= '</div>';
 $allpost .= paginate_function( $posts_per_page, $paged, $total_records, $total_pages);
 $allpost .='<div class="loading_ajaxp"><div id="circularG"><div id="circularG_1" class="circularG"></div><div id="circularG_2" class="circularG"></div><div id="circularG_3" class="circularG"></div><div id="circularG_4" class="circularG"></div><div id="circularG_5" class="circularG"></div><div id="circularG_6" class="circularG"></div><div id="circularG_7" class="circularG"></div><div id="circularG_8" class="circularG"></div></div></div>';
 endif;wp_reset_query();

 return $allpost;
}
/******************
 Shortcode Pagination
********************/
function ajax_pagination_svl( $atts ){
 $atts = shortcode_atts(
 array(
 'posts_per_page' => 1,
 'paged' => 1,
 'post_type' => 'post'
 ), $atts,'ajax_pagination'
 );
 $posts_per_page = intval($atts['posts_per_page']);
 $paged = intval($atts['paged']);
 $post_type = $atts['post_type'];
 $allpost = "";
 $allpost .= '<div id="result_ajaxp">';
 $allpost .= query_ajax_pagination( $post_type, $posts_per_page , $paged );
 $allpost .= '</div>';

 return $allpost;
}
add_shortcode('ajax_pagination', 'ajax_pagination_svl');
/******************
 Ajax Pagination
********************/
/** Ajax Post */
add_action( 'wp_ajax_LoadPostPagination', 'LoadPostPagination_init' );
add_action( 'wp_ajax_nopriv_LoadPostPagination', 'LoadPostPagination_init' );
function LoadPostPagination_init() {
 $posts_per_page = intval($_POST['posts_per_page']);
 $paged = intval($_POST['data_page']);
 $post_type = $_POST['post_type'];
 $allpost = "";

 $allpost .= query_ajax_pagination( $post_type, $posts_per_page , $paged );

 echo $allpost;

 exit;
}
/** Register Scripts. */
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'useAjaxPagination', 1 );
function useAjaxPagination() {
 /** Register JavaScript Functions File */
 wp_register_script( 'functions', esc_url( trailingslashit( get_template_directory_uri() ) . '/svl_test/AjaxPagination/ajax_pagination.js' ), array( 'jquery' ), '1.0', true );

 /** Localize Scripts */
 $php_array = array(
 'admin_ajax' => admin_url( 'admin-ajax.php' )
 );
 wp_localize_script( 'functions', 'svl_array_ajaxp', $php_array );

}
/** Enqueue Scripts. */
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_AjaxPagination' );
function enqueue_AjaxPagination() {
 /** Enqueue JavaScript Functions File */
 wp_enqueue_script( 'functions' );
}
/*Style*/
function ajaxp_enqueue_style() {
 wp_enqueue_style( 'ajaxp', esc_url( trailingslashit( get_template_directory_uri() )) . '/svl_test/AjaxPagination/ajax_pagination.css', false);
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'ajaxp_enqueue_style' );

File Ajax_pagination.css

/*******
Author LeVanToan - http://levantoan.com
*********/
ul.pagination li {
 list-style: none;
 float: left;
 margin: 0;
 padding: 0;
}
ul.pagination li a {
 padding: 5px 10px;
 display: block;
}
ul.pagination li.active {
 padding: 5px 10px;
}
div#result_ajaxp{
 position: relative;
 display: table;
}
div#result_ajaxp:after {
 display: table;
 content: " ";
 clear: both;
}
/*CSS load*/
#circularG{
position:relative;
width:30px;
height:30px;
left: 50%;
top: 50%;
margin-left: -25px;
margin-top: -25px;
}

.circularG{
position:absolute;
background-color:#000000;
width:7px;
height:7px;
-moz-border-radius:5px;
-moz-animation-name:bounce_circularG;
-moz-animation-duration:0.56s;
-moz-animation-iteration-count:infinite;
-moz-animation-direction:normal;
-webkit-border-radius:5px;
-webkit-animation-name:bounce_circularG;
-webkit-animation-duration:0.56s;
-webkit-animation-iteration-count:infinite;
-webkit-animation-direction:normal;
-ms-border-radius:5px;
-ms-animation-name:bounce_circularG;
-ms-animation-duration:0.56s;
-ms-animation-iteration-count:infinite;
-ms-animation-direction:normal;
-o-border-radius:5px;
-o-animation-name:bounce_circularG;
-o-animation-duration:0.56s;
-o-animation-iteration-count:infinite;
-o-animation-direction:normal;
border-radius:5px;
animation-name:bounce_circularG;
animation-duration:0.56s;
animation-iteration-count:infinite;
animation-direction:normal;
}

#circularG_1{
left:0;
top:12px;
-moz-animation-delay:0.21s;
-webkit-animation-delay:0.21s;
-ms-animation-delay:0.21s;
-o-animation-delay:0.21s;
animation-delay:0.21s;
}

#circularG_2{
left:3px;
top:3px;
-moz-animation-delay:0.28s;
-webkit-animation-delay:0.28s;
-ms-animation-delay:0.28s;
-o-animation-delay:0.28s;
animation-delay:0.28s;
}

#circularG_3{
top:0;
left:12px;
-moz-animation-delay:0.35s;
-webkit-animation-delay:0.35s;
-ms-animation-delay:0.35s;
-o-animation-delay:0.35s;
animation-delay:0.35s;
}

#circularG_4{
right:3px;
top:3px;
-moz-animation-delay:0.42s;
-webkit-animation-delay:0.42s;
-ms-animation-delay:0.42s;
-o-animation-delay:0.42s;
animation-delay:0.42s;
}

#circularG_5{
right:0;
top:12px;
-moz-animation-delay:0.49s;
-webkit-animation-delay:0.49s;
-ms-animation-delay:0.49s;
-o-animation-delay:0.49s;
animation-delay:0.49s;
}

#circularG_6{
right:3px;
bottom:3px;
-moz-animation-delay:0.56s;
-webkit-animation-delay:0.56s;
-ms-animation-delay:0.56s;
-o-animation-delay:0.56s;
animation-delay:0.56s;
}

#circularG_7{
left:12px;
bottom:0;
-moz-animation-delay:0.63s;
-webkit-animation-delay:0.63s;
-ms-animation-delay:0.63s;
-o-animation-delay:0.63s;
animation-delay:0.63s;
}

#circularG_8{
left:3px;
bottom:3px;
-moz-animation-delay:0.7s;
-webkit-animation-delay:0.7s;
-ms-animation-delay:0.7s;
-o-animation-delay:0.7s;
animation-delay:0.7s;
}

@-moz-keyframes bounce_circularG{
0%{
-moz-transform:scale(1)}

100%{
-moz-transform:scale(.3)}

}

@-webkit-keyframes bounce_circularG{
0%{
-webkit-transform:scale(1)}

100%{
-webkit-transform:scale(.3)}

}

@-ms-keyframes bounce_circularG{
0%{
-ms-transform:scale(1)}

100%{
-ms-transform:scale(.3)}

}

@-o-keyframes bounce_circularG{
0%{
-o-transform:scale(1)}

100%{
-o-transform:scale(.3)}

}

@keyframes bounce_circularG{
0%{
transform:scale(1)}

100%{
transform:scale(.3)}

}
.loading_ajaxp {
 position: absolute;
 width: 100%;
 height: 100%;
 top: 0;
 left: 0;
 text-align: center;
 background: rgba(0,0,0,0.05);
 display: none;
}

File ajax_pagination.js

/*******
Author LeVanToan - http://levantoan.com
*********/
// JavaScript Document
(function($) {
 $(document).ready(function(){
 $( '#result_ajaxp' ).on( 'click',' ul.pagination a', function( e ) {
 /** Prevent Default Behaviour */
 e.preventDefault();
 /** Get data-page */
 var data_page = $(this).attr( 'data-page' );
 var posts_per_page = $('.ajax_pagination').attr( 'posts_per_page' );
 var post_type = $('.ajax_pagination').attr( 'post_type' );
 /** Ajax Call */
 $.ajax({
 cache: false,
 timeout: 8000,
 url: svl_array_ajaxp.admin_ajax,
 type: "POST",
 data: ({
 action : 'LoadPostPagination',
 data_page : data_page,
 posts_per_page : posts_per_page,
 post_type : post_type
 }),
 beforeSend: function() {
 $( '.loading_ajaxp' ).css( 'display','block' );
 },
 success: function( data, textStatus, jqXHR ){
 $( '#result_ajaxp' ).html( data );
 },
 error: function( jqXHR, textStatus, errorThrown ){
 console.log( 'The following error occured: ' + textStatus, errorThrown );
 },
 complete: function( jqXHR, textStatus ){
 }
 });
 });
 });
})(jQuery);

Chúc các bạn thành công!

 

DownloadDEMO ONLINE

Ajax Pagination – Phân trang bằng ajax cho wordpress sử dụng shortcode
4.5 (90%) 4 votes
Từ khóa: ,
  • Bình luận
Hosting nên dùng cho WordPress tại Việt Nam
Có thể bạn quan tâm
x